Wedi ei ddiweddaru ddiwetha’: 12 Mehefin 2024

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio Ein polisïau a’n gweithdrefnau ar gasglu, defnyddio a datgelu Eich gwybodaeth pan fyddwch Chi’n defnyddio’r Gwasanaeth ac yn dweud wrthych am Eich hawliau preifatrwydd a sut mae’r gyfraith yn eich amddiffyn Chi.

Rydym yn defnyddio Eich Data Personol i ddarparu a gwella’r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio’r Gwasanaeth, Rydych Chi’n cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn wedi’i greu gyda chymorth y Cynhyrchydd Polisi Preifatrwydd Am Ddim .

Dehongli a Diffiniadau

Dehongliad

Mae gan y geiriau y mae’r llythyren gychwynnol eu priflythrennau ystyron a ddiffinnir o dan yr amodau canlynol. Bydd gan y diffiniadau canlynol yr un ystyr ni waeth a ydynt yn ymddangos yn unigol neu’n lluosog.

Diffiniadau

At ddibenion y Polisi Preifatrwydd hwn:

 • Mae cyfrif yn golygu cyfrif unigryw a grëwyd i Chi gael mynediad i’n Gwasanaeth neu rannau o’n Gwasanaeth.
 • Mae Cysylltiedig yn golygu endid sy’n rheoli, yn cael ei reoli gan neu sydd o dan reolaeth gyffredin gyda phlaid, lle mae “rheolaeth” yn golygu perchnogaeth o 50% neu fwy o’r cyfranddaliadau, llog ecwiti neu warantau eraill sydd â hawl i bleidleisio ar gyfer ethol cyfarwyddwyr neu awdurdod rheoli arall. .
 • Mae Cwmni (y cyfeirir ato naill ai fel “y Cwmni”, “Ni”, “Ni” neu “Ein” yn y Cytundeb hwn) yn cyfeirio at Bartneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru.
 • Ffeiliau bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar Eich cyfrifiadur, dyfais symudol neu unrhyw ddyfais arall gan wefan, sy’n cynnwys manylion Eich hanes pori ar y wefan honno ymhlith ei defnyddiau niferus.
 • Gwlad yn cyfeirio at: Deyrnas Unedig
 • Mae dyfais yn golygu unrhyw ddyfais sy’n gallu cyrchu’r Gwasanaeth fel cyfrifiadur, ffôn symudol neu lechen ddigidol.
 • Data Personol yw unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn a nodwyd neu adnabyddadwy.
 • Gwasanaeth yn cyfeirio at y Wefan.
 • Mae Darparwr Gwasanaeth yn golygu unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol sy’n prosesu’r data ar ran y Cwmni. Mae’n cyfeirio at gwmnïau trydydd parti neu unigolion a gyflogir gan y Cwmni i hwyluso’r Gwasanaeth, i ddarparu’r Gwasanaeth ar ran y Cwmni, i gyflawni gwasanaethau sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth neu i gynorthwyo’r Cwmni i ddadansoddi sut y defnyddir y Gwasanaeth.
 • Mae Data Defnydd yn cyfeirio at ddata a gesglir yn awtomatig, naill ai a gynhyrchir trwy ddefnyddio’r Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, hyd ymweliad tudalen).
 • Mae’r wefan yn cyfeirio at Bartneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru, sydd ar gael o https://nwcp.co.uk/
 • Rydych yn golygu’r unigolyn sy’n cyrchu neu’n defnyddio’r Gwasanaeth, neu’r cwmni, neu endid cyfreithiol arall y mae unigolyn o’r fath yn cyrchu neu’n defnyddio’r Gwasanaeth ar ei ran, fel sy’n berthnasol.

Casglu a Defnyddio Eich Data Personol

Mathau o Ddata a Gasglwyd

Data personol

Wrth ddefnyddio Ein Gwasanaeth, efallai y byddwn yn gofyn i Chi ddarparu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy benodol y gellir ei defnyddio i gysylltu â Chi neu eich adnabod chi. Gall gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Cyfeiriad ebost
 • Enw cyntaf ac enw olaf
 • Rhif ffôn
 • Data Defnydd

Data Defnydd

Cesglir Data Defnydd yn awtomatig wrth ddefnyddio’r Gwasanaeth.

Gall Data Defnydd gynnwys gwybodaeth megis cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd Eich Dyfais (e.e. cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth Rydych Chi’n ymweld â nhw, amser a dyddiad Eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, dyfais unigryw dynodwyr a data diagnostig arall.

Pan fyddwch chi’n cyrchu’r Gwasanaeth trwy neu drwy ddyfais symudol, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth benodol yn awtomatig, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y math o ddyfais symudol rydych chi’n ei defnyddio, ID unigryw eich dyfais symudol, cyfeiriad IP Eich dyfais symudol, Eich ffôn symudol system weithredu, y math o borwr Rhyngrwyd symudol a ddefnyddiwch, dynodwyr dyfais unigryw a data diagnostig arall.

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth y bydd Eich porwr yn ei hanfon pryd bynnag y byddwch Chi’n ymweld â’n Gwasanaeth neu pan fyddwch Chi’n cyrchu’r Gwasanaeth drwy neu drwy ddyfais symudol.

Technolegau Olrhain a Chwcis

Rydym yn defnyddio Cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain y gweithgaredd ar Ein Gwasanaeth a storio gwybodaeth benodol. Mae technolegau olrhain a ddefnyddir yn begynau, tagiau, a sgriptiau i gasglu ac olrhain gwybodaeth ac i wella a dadansoddi Ein Gwasanaeth. Gall y technolegau a ddefnyddiwn gynnwys:

 • Cwcis neu Cwcis Porwr. Ffeil fach yw cwci a osodir ar Eich Dyfais. Gallwch gyfarwyddo Eich porwr i wrthod pob Cwci neu i nodi pryd mae Cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os na fyddwch Chi’n derbyn Cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai rhannau o’n Gwasanaeth. Oni bai eich bod wedi addasu gosodiad Eich porwr fel y bydd yn gwrthod Cwcis, gall ein Gwasanaeth ddefnyddio Cwcis.
 • Bannau Gwe. Gall rhai adrannau o’n Gwasanaeth a’n negeseuon e-bost gynnwys ffeiliau electronig bach a elwir yn we beacons (cyfeirir atynt hefyd fel gifs clir, tagiau picsel, a gifs un picsel) sy’n caniatáu i’r Cwmni, er enghraifft, gyfrif defnyddwyr sydd wedi ymweld â’r tudalennau hynny neu wedi agor e-bost ac ar gyfer ystadegau gwefan cysylltiedig eraill (er enghraifft, cofnodi poblogrwydd adran benodol a gwirio cywirdeb system a gweinydd).

Gall cwcis fod yn Gwcis “Parhaol” neu “Sesiwn”. Mae Cwcis Parhaus yn aros ar Eich cyfrifiadur personol neu ddyfais symudol pan fyddwch Chi’n mynd all-lein, tra bod Cwcis Sesiwn yn cael eu dileu cyn gynted ag y byddwch Chi’n cau Eich porwr gwe. Dysgwch fwy am gwcis ar yr erthygl Polisi Preifatrwydd Am Ddim ar y wefan .

Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn a Chwcis Parhaus at y dibenion a nodir isod:

 • Cwcis Angenrheidiol / Hanfodol

  Math: Cwcis Sesiwn

  Gweinyddir gan: Ni

  Pwrpas: Mae’r Cwcis hyn yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau sydd ar gael i Chi trwy’r Wefan ac i’ch galluogi Chi i ddefnyddio rhai o’i nodweddion. Maent yn helpu i ddilysu defnyddwyr ac atal defnydd twyllodrus o gyfrifon defnyddwyr. Heb y Cwcis hyn, ni ellir darparu’r gwasanaethau yr ydych Chi wedi gofyn amdanynt, a dim ond i ddarparu’r gwasanaethau hynny i Chi y byddwn yn defnyddio’r Cwcis hyn.

 • Polisi Cwcis / Cwcis Derbyn Hysbysiad

  Math: Cwcis Parhaus

  Gweinyddir gan: Ni

  Pwrpas: Mae’r Cwcis hyn yn nodi a yw defnyddwyr wedi derbyn y defnydd o gwcis ar y Wefan.

 • Cwcis Ymarferoldeb

  Math: Cwcis Parhaus

  Gweinyddir gan: Ni

  Pwrpas: Mae’r Cwcis hyn yn ein galluogi i gofio’r dewisiadau a wnewch pan fyddwch Chi’n defnyddio’r Wefan, megis cofio eich manylion mewngofnodi neu ddewis iaith. Pwrpas y Cwcis hyn yw rhoi profiad mwy personol i Chi a’ch atal rhag gorfod ail-gofnodi eich dewisiadau bob tro y byddwch Chi’n defnyddio’r Wefan.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio a’ch dewisiadau o ran cwcis, ewch i’n Polisi Cwcis neu adran Cwcis ein Polisi Preifatrwydd.

Defnydd o’ch Data Personol

Gall y Cwmni ddefnyddio Data Personol at y dibenion canlynol:

 • Darparu a chynnal ein Gwasanaeth , gan gynnwys monitro’r defnydd o’n Gwasanaeth.
 • I reoli Eich Cyfrif: i reoli Eich cofrestriad fel defnyddiwr y Gwasanaeth. Gall y Data Personol a Ddarperwch roi mynediad i Chi i wahanol swyddogaethau’r Gwasanaeth sydd ar gael i Chi fel defnyddiwr cofrestredig.
 • Ar gyfer cyflawni contract: datblygu, cydymffurfio ac ymgymryd â’r contract prynu ar gyfer y cynhyrchion, yr eitemau neu’r gwasanaethau yr ydych wedi’u prynu neu unrhyw gontract arall gyda Ni drwy’r Gwasanaeth.
 • Cysylltu â Chi: I gysylltu â Chi trwy e-bost, galwadau ffôn, SMS, neu ddulliau cyfathrebu electronig cyfatebol eraill, megis hysbysiadau gwthio rhaglen symudol ynghylch diweddariadau neu gyfathrebiadau llawn gwybodaeth sy’n ymwneud â swyddogaethau, cynhyrchion neu wasanaethau dan gontract, gan gynnwys y diweddariadau diogelwch, pan fo angen neu’n rhesymol ar gyfer eu gweithredu.
 • Darparu newyddion, cynigion arbennig a gwybodaeth gyffredinol i Chi am nwyddau, gwasanaethau a digwyddiadau eraill yr ydym yn eu cynnig sy’n debyg i’r rhai yr ydych eisoes wedi’u prynu neu wedi ymholi yn eu cylch oni bai Eich bod wedi dewis peidio â derbyn gwybodaeth o’r fath.
 • I reoli Eich ceisiadau: Mynychu a rheoli Eich ceisiadau i Ni.
 • Ar gyfer trosglwyddiadau busnes: Efallai y byddwn yn defnyddio Eich gwybodaeth i werthuso neu gynnal uno, dargyfeirio, ailstrwythuro, ad-drefnu, diddymu, neu werthu neu drosglwyddo fel arall o rai neu ein holl asedau, boed fel busnes gweithredol neu fel rhan o fethdaliad, datodiad, neu ddigwyddiad tebyg, lle mae Data Personol a gedwir gennym Ni am ein Defnyddwyr Gwasanaeth ymhlith yr asedau a drosglwyddwyd.
 • At ddibenion eraill : Efallai y byddwn yn defnyddio Eich gwybodaeth at ddibenion eraill, megis dadansoddi data, nodi tueddiadau defnydd, pennu effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd hyrwyddo ac i werthuso a gwella ein Gwasanaeth, cynnyrch, gwasanaethau, marchnata a’ch profiad.

Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth bersonol yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • Gyda Darparwyr Gwasanaeth: Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth bersonol gyda Darparwyr Gwasanaeth i fonitro a dadansoddi’r defnydd o’n Gwasanaeth, i gysylltu â Chi.
 • Ar gyfer trosglwyddiadau busnes: Efallai y byddwn yn rhannu neu drosglwyddo Eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad ag, neu yn ystod trafodaethau ar, unrhyw uno, gwerthu asedau Cwmni, ariannu, neu gaffael y cyfan neu ran o Ein busnes i gwmni arall.
 • Gyda Chysylltiedig: Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth gyda’n Cysylltiedig, ac os felly byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i’r cysylltiedigion hynny anrhydeddu’r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae partneriaid yn cynnwys Ein rhiant-gwmni ac unrhyw is-gwmnïau eraill, partneriaid menter ar y cyd neu gwmnïau eraill yr ydym ni’n eu rheoli neu sydd o dan reolaeth gyffredin gyda Ni.
 • Gyda phartneriaid busnes: Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth gyda’n partneriaid busnes i gynnig rhai cynhyrchion, gwasanaethau neu hyrwyddiadau i Chi.
 • Gyda defnyddwyr eraill: Pan fyddwch yn rhannu gwybodaeth bersonol neu fel arall yn rhyngweithio yn y mannau cyhoeddus gyda defnyddwyr eraill, gall gwybodaeth o’r fath gael ei gweld gan bob defnyddiwr a gellir ei dosbarthu’n gyhoeddus y tu allan.
 • Gyda’ch caniatâd : Gallwn ddatgelu Eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall gyda’ch caniatâd Chi.

Cadw Eich Data Personol

Bydd y Cwmni yn cadw Eich Data Personol dim ond cyhyd ag y bo angen at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio Eich Data Personol i’r graddau sy’n angenrheidiol i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol (er enghraifft, os yw’n ofynnol i ni gadw eich data i gydymffurfio â chyfreithiau perthnasol), datrys anghydfodau, a gorfodi ein cytundebau a’n polisïau cyfreithiol.

Bydd y Cwmni hefyd yn cadw Data Defnydd at ddibenion dadansoddi mewnol. Yn gyffredinol, cedwir Data Defnydd am gyfnod byrrach o amser, ac eithrio pan ddefnyddir y data hwn i gryfhau diogelwch neu i wella ymarferoldeb Ein Gwasanaeth, neu Mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i gadw’r data hwn am gyfnodau hirach o amser.

Trosglwyddo Eich Data Personol

Mae eich gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, yn cael ei phrosesu yn swyddfeydd gweithredu’r Cwmni ac mewn unrhyw fannau eraill lle mae’r partïon sy’n ymwneud â’r prosesu wedi’u lleoli. Mae’n golygu y gellir trosglwyddo’r wybodaeth hon i – a’i chynnal ar – gyfrifiaduron sydd y tu allan i’ch gwladwriaeth, talaith, gwlad neu awdurdodaeth lywodraethol arall lle gallai’r cyfreithiau diogelu data fod yn wahanol i’r rhai o’ch awdurdodaeth Chi.

Mae eich caniatâd i’r Polisi Preifatrwydd hwn ac yna Eich cyflwyniad o wybodaeth o’r fath yn cynrychioli Eich cytundeb i’r trosglwyddiad hwnnw.

Bydd y Cwmni yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod Eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd unrhyw drosglwyddo Eich Data Personol yn digwydd i sefydliad neu wlad oni bai bod rheolaethau digonol ar waith gan gynnwys diogelwch Eich data a gwybodaeth bersonol arall.

Dileu Eich Data Personol

Mae gennych yr hawl i ddileu neu ofyn i Ni helpu i ddileu’r Data Personol yr ydym wedi’i gasglu amdanoch Chi.

Gall ein Gwasanaeth roi’r gallu i Chi ddileu gwybodaeth benodol amdanoch Chi o’r tu mewn i’r Gwasanaeth.

Gallwch ddiweddaru, diwygio, neu ddileu Eich gwybodaeth unrhyw bryd drwy fewngofnodi i Eich Cyfrif, os oes gennych un, ac ymweld â’r adran gosodiadau cyfrif sy’n eich galluogi i reoli Eich gwybodaeth bersonol. Gallwch hefyd gysylltu â Ni i ofyn am fynediad at, cywiro, neu ddileu unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych Chi wedi’i darparu i Ni.

Sylwch, fodd bynnag, efallai y bydd angen i ni gadw gwybodaeth benodol pan fydd gennym rwymedigaeth gyfreithiol neu sail gyfreithiol i wneud hynny.

Datgelu Eich Data Personol

Trafodion Busnes

Os yw’r Cwmni’n rhan o uno, caffael neu werthu asedau, mae’n bosibl y caiff Eich Data Personol ei drosglwyddo. Byddwn yn rhoi hysbysiad cyn i Eich Data Personol gael ei drosglwyddo ac yn dod yn destun Polisi Preifatrwydd gwahanol.

Gorfodi’r gyfraith

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd yn ofynnol i’r Cwmni ddatgelu Eich Data Personol os oes angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith neu mewn ymateb i geisiadau dilys gan awdurdodau cyhoeddus (e.e. llys neu asiantaeth y llywodraeth).

Gofynion cyfreithiol eraill

Gall y Cwmni ddatgelu Eich Data Personol yn ddidwyll, gan gredu bod angen cymryd camau o’r fath er mwyn:

 • Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • Gwarchod ac amddiffyn hawliau neu eiddo’r Cwmni
 • Atal neu ymchwilio i ddrwgweithredu posibl mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth
 • Diogelu diogelwch personol Defnyddwyr y Gwasanaeth neu’r cyhoedd
 • Diogelu rhag atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Eich Data Personol

Mae diogelwch Eich Data Personol yn bwysig i Ni, ond cofiwch nad oes unrhyw ddull o drosglwyddo dros y Rhyngrwyd, na dull o storio electronig yn 100% yn ddiogel. Er Ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau sy’n dderbyniol yn fasnachol i ddiogelu Eich Data Personol, ni allwn warantu ei ddiogelwch llwyr.

Preifatrwydd Plant

Nid yw ein Gwasanaeth yn annerch unrhyw un dan 13 oed. Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gan unrhyw un o dan 13 oed yn fwriadol. Os ydych chi’n rhiant neu’n warcheidwad a’ch bod chi’n ymwybodol bod Eich plentyn wedi rhoi Data Personol i Ni, cysylltwch â Ni. Os byddwn yn dod yn ymwybodol Ein bod wedi casglu Data Personol gan unrhyw un o dan 13 oed heb ddilysu caniatâd rhieni, Rydym yn cymryd camau i dynnu’r wybodaeth honno oddi ar Ein gweinyddion.

Os bydd angen i Ni ddibynnu ar ganiatâd fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu Eich Gwybodaeth a Mae angen caniatâd rhiant ar Eich gwlad, efallai y bydd angen caniatâd Eich rhiant arnom cyn i Ni gasglu a defnyddio’r wybodaeth honno.

Dolenni i Wefannau Eraill

Gall ein Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym Ni. Os byddwch yn clicio ar ddolen trydydd parti, cewch eich cyfeirio at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori’n gryf i adolygu Polisi Preifatrwydd pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb amdanynt.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru Ein Polisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy bostio’r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i Chi trwy e-bost a/neu hysbysiad amlwg ar Ein Gwasanaeth, cyn i’r newid ddod i rym ac yn diweddaru’r dyddiad “Diweddarwyd ddiwethaf” ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe’ch cynghorir i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd am unrhyw newidiadau. Mae newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn yn effeithiol pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, gallwch gysylltu â ni: