Yn Grynodeb

Ffocws Budd Cymunedol / Gwerth Cymdeithasol NWCP

Nid yw Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru (NWCP) yn ymwneud â brics a morter yn unig. Nod NWCP yw creu effaith gadarnhaol barhaus ochr yn ochr ag adeiladau a seilwaith newydd.

Mae Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru wedi datblygu prosesau cydweithio cryf gyda chleientiaid, contractwyr, darparwyr cymorth cyflogaeth a sefydliadau gwirfoddol/mentrau cymdeithasol i fynd i’r afael â nifer o themâu Cenedlaethau’r Dyfodol gan gynnwys Cymru fwy ffyniannus, Cymru fwy cyfartal, cymunedau cydlynol a diwylliant Cymreig bywiog. . Trwy ganolbwyntio ar fuddion i’r gymuned leol, mae’r NWCP yn mynd y tu hwnt i brosiectau adeiladu.

Gyda ffocws cynyddol ar gyflawni llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol trwy’r ffordd y mae’r Sector Cyhoeddus yn rheoli ei weithgareddau caffael. Mae NWCP yn cryfhau partneriaeth gymdeithasol drwy nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ogystal â chyflawni yn erbyn ei nodau.

Mae Tîm NWCP yn rheoli amrywiaeth o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol i sicrhau bod Contractwyr ar y Fframwaith yn bodloni’r safonau priodol.

Mae Sicrhau Budd Cymunedol/Gwerth Cymdeithasol yn ganolog i NWCP, gyda’r bwriad o ddatgloi effeithiau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ehangach yn ôl y disgwyl drwy Ddeddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), https://www.llyw.cymru/cymdeithasol -deddf partneriaeth-a-chaffael-cyhoeddus-cymru- , fel y cyfryw bydd pob prosiect a gaffaelir drwy NWCP yn cynnwys Budd Cymunedol/Gwerth Cymdeithasol, a DPA eraill.


Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae ffocws gwerth cymdeithasol NWCP yn cyd-fynd yn berffaith â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru. Mae’r ddeddfwriaeth arloesol hon yn gorfodi cyrff cyhoeddus i ystyried effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd hirdymor eu penderfyniadau. Trwy flaenoriaethu gwerth cymdeithasol, mae’r NWCP yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cyfrannu at Ogledd Cymru iachach, tecach a chadarn am genedlaethau i ddod.

Cydweithio
& Cymuned

Mae Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru (NWCP) yn adeiladu mwy nag adeiladau yn unig. Rydym yn canolbwyntio ar werth cymdeithasol trwy gefnogi cymunedau lleol a hyrwyddo arferion cynaliadwy. Mae hyn yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae NWCP yn annog ac yn cefnogi datblygiad gweithlu ar bob lefel i gynnwys contractwyr, cleientiaid, y gadwyn gyflenwi a’r gymuned leol, mae hyn yn ein galluogi i wneud gwahaniaeth yn y cymunedau a darparu gwerth gorau. O’r herwydd mae NWCP wedi partneru â Fframweithiau Adeiladu’r Gymdeithas Genedlaethol , Ysgol y Gadwyn Gyflenwi , a CITB .

Mae NWCP yn Cyflawni

Rhagoriaeth a Chyfle

Yn hollbwysig, mae’r NWCP yn defnyddio DPA sy’n canolbwyntio ar y gymuned i olrhain cynnydd. Maent yn annog partneriaethau gyda busnesau lleol, yn creu lleoliadau profiad gwaith, ac yn cefnogi mentrau sydd o fudd i’r gymuned. Trwy olrhain y metrigau hyn, mae’r NWCP yn sicrhau bod yr ymdrechion cymunedol a wneir gan gontractwyr a rhanddeiliaid eraill yn gwneud gwahaniaeth diriaethol i bobl Gogledd Cymru.

88
Lleoliadau gwaith
106
Swyddi wedi'u creu
77
Digwyddiadau gyrfaoedd - nid mewn addysg
2490
Wythnosau hyfforddi ar gyfer prentisiaethau newydd-ddyfodiaid
200
Wythnosau hyfforddi ar gyfer newydd-ddyfodiaid Hyfforddeiaethau neu gyfwerth
506
Wythnosau hyfforddi ar gyfer newydd-ddyfodiaid cymwysterau technegol neu lefel uwch
141
Cymwysterau a Enillwyd
722
Cyrsiau cyfnod byr
93
Cynlluniau Hyfforddi