Dychwelyd i bawb

Ysgol Hafod Lon

Wynne Adeiladu

Yr Her

Mae Cyngor Gwynedd yn ymdrechu i sicrhau buddion y tu hwnt i werth yr ysgolion eu hunain ac yn gwneud hynny trwy ymdrechu i sicrhau buddion cymunedol ehangach ychwanegol ar ei brosiectau adeiladu gwerth uchel.

Fel rhan o Gynllun Strategol y Cyngor, mae ‘Cadw’r budd yn lleol’ yn sbardun allweddol i sicrhau bod yr economi leol yn gallu ffynnu o wariant caffael y Cyngor. Gall budd lleol o’r fath ganolbwyntio ar ddefnyddio’r sylfaen gyflenwi leol a lle bo’n bosibl datblygu’r gweithlu lleol a chontractwyr sydd â’r sgiliau angenrheidiol i gwblhau prosiectau o’r fath.

Ar ôl gweithio gyda’r contractwr llwyddiannus yn flaenorol, roedd y Cyngor yn hyderus bod Wynne Construction yn rhannu nodau’r Cyngor ac y byddent yn gwneud eu gorau glas i gyflawni canlyniadau cadarnhaol.

Yr Ymateb

Trwy ddilyn ymagwedd Cleient yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu, roedd y Cyngor yn gallu gosod targedau clir, gan ymgorffori dyheadau craidd a di-graidd fel rhan o’r contract. Gosodwyd targedau craidd o safbwynt hyfforddi, yn seiliedig ar werth cyffredinol y prosiect.

Defnyddiodd Wynne Construction a Chyngor Gwynedd amrywiaeth o ffynonellau i hyrwyddo digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr ar gyfer y prosiect er mwyn sicrhau bod isgontractwyr lleol yn ymwybodol o gyfleoedd posibl yn y dyfodol.

Erbyn diwedd y prosiect, roedd 69% o’r gwariant sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn parhau o fewn 30 milltir i’r safle. Er mwyn sicrhau canlyniadau o ran uwchsgilio’r gadwyn gyflenwi, gosododd Wynne Construction dargedau wedyn fel rhan o’r broses benodi ar gyfer eu hisgontractwyr a chyflawnwyd canlyniadau rhagorol o ran uwchsgilio’r gadwyn gyflenwi a oedd yn cynnwys NVQs, hyfforddiant Goruchwylwyr a hyfforddiant Arwain a Rheoli.

Y canlyniadau

Llwyddodd y prosiect penodol hwn i gwrdd â’r her gyda phob parti yn cefnogi nodau’r Cyngor o ‘Gadw’r budd yn lleol’.

Nodwyd enghreifftiau lle’r oedd y gadwyn gyflenwi leol yn cyflawni elfennau o’r prosiect, ac o ganlyniad i’r gwaith a sicrhawyd, yn gallu llenwi swyddi dros dro a pharhaol yn yr ardal leol.

O ganlyniad i hyn:

  • 1 swydd barhaol wedi’i chreu o ganlyniad i’r prosiect
  • Cadwyd 3 swydd barhaol o ganlyniad i’r prosiect
  • Cadwyd 5 swydd dros dro o ganlyniad i’r prosiect
  • Arhosodd 69% o’r gwariant sy’n gysylltiedig â’r prosiect o fewn 30 milltir i’r safle
  • 750 wythnos o hyfforddiant NVQ2/3 wedi’i gyflawni gan isgontractwr lleol
  • Cyfanswm o 132 wythnos o hyfforddiant Goruchwylio ac Arwain a Rheoli wedi’i gyflawni gan 3 is-gontractwr, gyda 76 o’r wythnosau hynny wedi’u cyflawni gan gwmni o Wynedd.

Mewn ymdrech i hyrwyddo’r buddion a gyflawnwyd a dangos yr effaith gadarnhaol y gall prosiectau o’r natur hon ei chael yn lleol, cynhyrchodd y Cyngor fideo byr (saethiad fideo ym mis Ebrill 2016). Mae’r ddau is-gontractwr lleol dan sylw yn dangos pwysigrwydd prosiectau o’r fath i’r ardal leol a pha gyfleoedd y maent wedi gallu eu cynnig o ganlyniad.

In summary

Awdurdod lleol

Gwynedd

Contractwr

Wynne Adeiladu

Cleient

Cyngor Gwynedd

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma