Dychwelyd i bawb

Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug

Wynne Adeiladu

Penodwyd Wynne Construction gan Gyngor Sir y Fflint i ddylunio ac adeiladu estyniad chwe ystafell ddosbarth newydd ac ailfodelu Ysgol Glanrafon bresennol yn yr Wyddgrug i gynnwys maes parcio ychwanegol a gwaith allanol. Bydd ymestyn y safle yn caniatáu i gapasiti’r ysgol gynyddu ac fe’i hariannwyd trwy grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru.
Dechreuodd y prosiect ym mis Tachwedd 2020 a llwyddodd y gweithlu a’r gadwyn gyflenwi i oresgyn yr heriau a gyflwynwyd gan y pandemig COVID-19, i barhau i weithio mewn amgylchedd diogel gan ystyried lles holl weithwyr y safle.

Yn ystod y cyfnod dylunio, fe wnaethom gynnal gweithdai gyda’r disgyblion i gael eu syniadau ar gyfer sut y dylai ailfodelu’r ysgol edrych. Fe wnaethom barhau i gyflwyno gwerth cymdeithasol trwy weithgareddau ar-lein a rhithwir, gan gynnwys sesiwn holi ac ateb gyda phensaer y prosiect, cyfweliadau ffug rhithwir gyda disgyblion o Ysgol Uwchradd Penarlâg a sesiynau ymgysylltu â chyflogwyr gyda dysgwyr Coleg Cambria.

In summary

Sector

Addysg

Awdurdod lleol

Sir y Fflint

Contractwr

Wynne Adeiladu

Gwerth

£4,000,000

Ffurf y Contract

JCT Dylunio ac Adeiladu 2016

Cleient

Cyngor Sir y Fflint

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma