Dychwelyd i bawb

Ysgol Gatholig Crist y Gair

Kier Adeiladu

Gwella sgiliau a chyflogaeth

Fel rhan o Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein gweithlu a’n cadwyn gyflenwi, gan alluogi cyfleoedd llafur lleol a chynnig ymgysylltu cadarnhaol â’n rhanddeiliaid. Rydym wedi ymgymryd â llu o weithgareddau i gyrraedd a rhagori ar y targedau hyn. Isod mae enghraifft o weithgaredd cyflogaeth llwyddiannus diweddar:

Ar 2 Hydref 2018, cynhaliodd yr Adran Pensiynau Gwaith (DWP) ac ADTRAC ddiwrnod agored ar gyfer nifer o unigolion a oedd ar y pryd yn ddi-waith ac yn chwilio am waith yn y diwydiant adeiladu.

Agorodd Kier, ynghyd â’n partner cadwyn gyflenwi leol, Jennings BCE, y swyddfeydd a chroesawu tua dwsin o bobl, gan gynnig cipolwg ar y diwydiant a’r rolau sydd ar gael.

Mynychodd y preswylydd lleol Nathan Shipley (27) y diwrnod agored a dysgodd am brosiect yr ysgol a’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Jennings ar y safle. Roedd ganddo ddiddordeb mewn derbyn y cynnig o leoliad gwaith er mwyn cael rhywfaint o brofiad a chael teimlad o sut beth yw gweithio ar safle byw mewn gwirionedd. Ar ôl pythefnos o brofiad gwaith, roedd Jennings yn falch o Nathan, gan brofi ei fod yn weithiwr caled, yn gallu dilyn cyfarwyddiadau, yn brydlon ac yn bleserus i weithio gydag ef. Gweithiodd yn dda iawn gyda gweddill y tîm ac enillodd barch ei fforman. Roedd Jennings yn gallu cynnig cyflogaeth barhaol i Nathan, a derbyniodd yn falch o hynny, ac fe’i cofrestrwyd yn gyflym i ddilyn NVQ Lefel 2 mewn Adeiladu, y mae disgwyl iddo ei gwblhau ym mis Mehefin 2020.

Buom yn siarad â Nathan am ei brofiad, dyma beth oedd ganddo i’w ddweud, “Rwy’n falch fy mod wedi cael y cyfle i weithio, ar brosiect lleol sy’n mynd i wella addysg cymaint o blant lleol. Mae wedi bod yn wych dysgu sgiliau newydd ac yn enwedig ennill cymwysterau ffurfiol. Roeddwn braidd yn betrusgar am y Diwrnod Agored, doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl mewn gwirionedd, ond rwy’n falch fy mod wedi cymryd y cyfle i fynd, a gallu sicrhau cyflogaeth a modd o gynnal fy hun eto. Diolch i Kier a Jennings am roi’r cyfle hwn i mi a phobl leol eraill.”

Dywedodd Rhys Rowlands, Rheolwr Safle Jennings BCE “Rydym yn mwynhau trefnu’r Diwrnodau Agored gan ei fod yn rhoi cipolwg cywir i bobl ar y diwydiant a’r hyn rydym yn ei wneud. Rydym yn tueddu i’w cael yn eithaf cynhyrchiol ac mae bob amser yn dda os gallwn gynnig profiad ymarferol go iawn i rywun. Roedd ymrwymiad Nathan yn glir o’r diwrnod cyntaf, mae’n rhywbeth rydym yn ei edmygu yn ein timau felly wrth gwrs roeddem yn hapus i gynnig lle iddo gyda ni. Mae’n weithiwr caled ac mae’n cyflawni’r swydd. Rydym yn ei gefnogi i ennill ei NVQ 2 gyda Choleg Llandrillo ac yn edrych ymlaen at weld ei yrfa yn datblygu gyda ni.”

Meddai Martin Walsh, Rheolwr Prosiect Kier “Mae’n wych pan fyddwn yn gallu dod â phobl leol i mewn i’r gweithlu, mae’n rhywbeth y mae Kier bob amser yn ceisio’i wneud a’i annog gyda’n holl isgontractwyr. Mae Nathan wedi profi i fod yn rhan allweddol o dîm Jennings ar y safle ac mae Kier yn falch o fod wedi gallu cefnogi hyn. Mae’n anodd weithiau mynd o fod yn ddi-waith i ddychwelyd i’r gwaith, gall y Diwrnodau Agored wneud hyn yn gyfnod pontio haws. Maen nhw’n cael gwared ar yr ofn y bydd rhai yn ei deimlo am fynd i amgylchedd newydd, roedd Nathan eisoes wedi bod i’r safle a chwrdd â’r tîm y byddai’n gweithio gyda nhw yn y pen draw, felly mae’n mynd yn llai brawychus.”

Ar ôl gweithio’n agos ochr yn ochr â Gyrfa Cymru, DWP ac Ymddiriedolaeth y Tywysog rydym wedi gallu cynnig profiad gwaith i ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Prestatyn ac Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward Jones, lleoliadau gwaith i NEETs (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth Hyfforddiant), gyda sawl un yn arwain. i gynigion cyflogaeth, fel Nathan a hwb i’r farchnad gyflogaeth leol gyda dros 40% o’n gweithlu’n teithio llai na 10 milltir ar ein cyfnodau prysuraf. Rydym wedi cael Tystysgrif Diolch gan Gyrfa Cymru am gefnogi lleoliadau gwaith, ac rydym hefyd wedi cael ein henwebu ar gyfer Gwobr Partner Gwerthfawr Gyrfa Cymru.

 • Yn ogystal â Nathan, drwy’r prosiect a’n cadwyn gyflenwi rydym wedi creu wyth prentis newydd-
 • Mae’r prosiect wedi cefnogi 13 o brentisiaethau parhaus gan gynnwys tirfesur, saernïaeth, peirianneg sifil a disgyblaethau trydanol
 • Rydym wedi creu dau gyfle cyflogaeth newydd i raddedigion
 • Mae 20 o swyddi newydd wedi’u creu naill ai’n uniongyrchol yn Kier neu drwy ein cadwyn gyflenwi
 • 3 Lleoliad gwaith i rai dan un ar bymtheg oed
 • 12 Lleoliadau gwaith i dros un ar bymtheg gan gynnwys NEETS a’r di-waith.

DIGWYDDIADAU YMGYSYLLTU Â’R GYMUNED/ELUSEN
Rydym wedi ymrwymo i adael etifeddiaeth barhaus a thrwy gydol y prosiect fe wnaethom drefnu a chymryd rhan mewn nifer o godwyr arian elusennol. Cyflwynodd Heather Shafer, Gweinyddwr y Prosiect, flychau casglu ar y safle ar gyfer yr RNLI, Cancr y Prostad a Hosbis Sant Cyndeyrn a hi oedd y sbardun ar gyfer llawer o’r digwyddiadau codi arian hyn. Dywedodd Heather “Rwy’n byw dim ond 4 milltir o’r safle ac yn gweld llawer o gyfleoedd ar sut y gallwn helpu’r rhai llai ffodus”
Rydym wedi cyfrannu’n uniongyrchol a thrwy’r gadwyn gyflenwi leol:

 • £1,540 ar gyfer RNLI i gwblhau her y 3 chopa
 • £16,173 ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon ac elusennau Digartref sy’n cymryd rhan yn Boots on for Building
 • £100 ar gyfer Prosiect Red Box y Rhyl
 • £1,000 ar gyfer Kicks Count i gymryd rhan yn Niwrnod Babi Enfys
 • £700 i brynu citiau pêl-droed ar gyfer 2 glwb pêl-droed ieuenctid lleol
 • Rhoddion o arian a defnyddiau i Hedgehog Help Prestatyn
 • Rhoddion i Cadwch Gymru’n Daclus
 • Mainc Gymunedol i CGGSDd i greu gofod diogel yn Ninbych
 • Pren a deunydd wedi’i ailgylchu i Sied yr Hen Filwyr a Sied y Dynion
 • Rhoddwyd dillad Gwelededd Uchel i’r disgyblion yn ystod Wythnos Diogelwch Ffyrdd.

HYFFORDDIANT A DATBLYGU GYDA’R GADWYN GYFLENWI LEOL

Mae’r prosiect wedi galluogi Kier i rannu ei sgiliau a’i adnoddau gyda’r gadwyn gyflenwi leol, gan rannu arfer gorau a darparu hyfforddiant a chefnogaeth ar lawer o faterion gyda’r cyflenwr.

Yng Ngholeg Cambria, cynhaliwyd digwyddiad ymwybyddiaeth hyfforddi gyda chontractwyr adeiladu lleol lle buom yn rhannu ein gwybodaeth am ddarparwyr hyfforddiant lleol, grantiau CITB a chymorth hyfforddi a gwybodaeth am brentisiaid. Galluogodd y digwyddiad y mynychwyr i gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a datblygiad ar gyfer staff newydd a phresennol a chyfeirio at ble i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r cymorth hwn wedi arwain at:

 • Cyflawnodd y prosiect 213 o wythnosau Prentis ar y safle a 28 wythnos o hyfforddiant.
 • 8 NVQ Dechrau gan gynnwys peirianneg sifil. Weldio ac adeiladu cyffredinol a 3 Cwblhad NVQ
 • 5 Cynlluniau hyfforddi a rennir gan isgontractwyr
 • 4 Hyfforddiant Goruchwyliwr i isgontractwyr
 • 3 Hyfforddiant Arwain a Rheoli i isgontractwyr
 • 10 Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch Uwch i isgontractwyr
 • Ar 4 Mehefin 2019 fe wnaethom fynychu digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yn Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Theatr Clwyd gan gwrdd â llawer o gyflenwyr presennol a newydd. Mae’r prosiect wedi cyflawni gwariant o 83% o fewn radiws 30 milltir i’r safle.

YMGYSYLLTU YSGOL

Yn ystod y prosiect mae’r tîm wedi cyflwyno 15 o wahanol weithgareddau cefnogi cwricwlwm adeiladu.

Mae’r rhain wedi ymdrin ag amrywiaeth o bynciau i nifer o ysgolion, o ymwybyddiaeth o’r 2000 o wahanol yrfaoedd adeiladu yng Nghanolfan Hamdden Dinbych i dros bum ysgol wahanol, i sgyrsiau iechyd a diogelwch yn Ysgol Mair gyda masgot iechyd a diogelwch ein cwmni Kieran.

Drwy gydol y prosiect rydym wedi llwyddo i siarad â dros 1771 o blant gan gyfrannu 150 awr.

In summary

Sector

Addysg

Awdurdod lleol

Sir Ddinbych

Contractwr

Kier Adeiladu

Gwerth

£21.2m

Ffurf y Contract

JCT

Dechrau - Cwblhau

96 wythnos

Math dosbarthu

Dylunio ac Adeiladu

Cleient

Cyngor Sir Ddinbych

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma