Dychwelyd i bawb

Ysgol Cynddelw, Glyn Ceriog

Gareth Morris Adeiladu

Penodwyd GMC yn Brif Gontractwr i gyflwyno’r prosiect hwn yn Ysgol Cynddelw, Glyn Ceriog, Wrecsam ar gyfer ein cleient a gaffaelwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o dan fframwaith Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru.

Roedd y Prosiect i’w gyflwyno i’r safonau ansawdd uchaf, o fewn cyfnod y contract ac o fewn y gyllideb heb unrhyw ddiffygion adeg trosglwyddo.

Roedd y prosiect hefyd i gyflawni ar feincnodau Budd Cymunedol Craidd ac Anghraidd y cleientiaid a’r fframweithiau. Roedd y prosiect hefyd wedi’i gofrestru gyda’r Cynllun Contractwyr Ystyriol.

Cyflawnwyd y prosiect hwn yn ystod anterth y Pandemig COVID-19 a oedd yn cyfyngu ar ein gallu i fynd i mewn i asiantaethau allanol megis grwpiau cymunedol, canolfannau gwaith, ysgolion a cholegau ac ar gyfer unigolion nad ydynt yn gwbl angenrheidiol i’r gwaith fynd i’r safle.

Cafodd hyn effaith andwyol ar ein gallu i gyflwyno buddion cymunedol craidd a di-graidd mewn ffordd y byddem wedi dymuno, ond rhoddodd hefyd gyfle i ddod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o estyn allan a darparu cymorth i’r rhai yn y gymuned a oedd angen. dyma’r mwyaf.

Wedi ein lleoli mewn lleoliad mor wledig ond dim ond 5 milltir o’n prif swyddfa, roedd hyn yn golygu ein bod mewn sefyllfa dda i ddefnyddio llawer o’n cadwyn gyflenwi bresennol, gyda rhai ohonynt yn byw yng Nglyn Ceiriog.

In summary

Sector

Addysg

Awdurdod lleol

Wrecsam

Contractwr

Gareth Morris Adeiladu

Gwerth

£428,216

Ffurf y Contract

JCT canolradd 2011

Dechrau - Cwblhau

35 Wythnos

Math dosbarthu

Prosiect Adeiladu ac Adnewyddu Newydd

Cleient

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW)

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma