Dychwelyd i bawb

Prosiect Ysgol Brynffordd, Cyngor Sir y Fflint

Wynne Adeiladu

Penodwyd Wynne Construction gan Gyngor Sir y Fflint i ddylunio ac adeiladu rhaglen waith gwerth £7.1m, fel rhan o becyn o fuddsoddiad yn y cynnig gofal plant Blynyddoedd Cynnar mewn 11 ysgol gynradd ar draws y sir. Roedd y buddsoddiad hwn yn cynnwys estyniad newydd a gwaith ailfodelu ar gyfer Ysgol Brynfford, ger Treffynnon o dan y Gymraeg
Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu’r Llywodraeth (Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif gynt). Nod rhaglen y Blynyddoedd Cynnar oedd llyfnhau’r pontio rhwng y cyfnod cyn-ysgol a meithrinfa drwy gynnig gofal drwy’r dydd i blant 3 i 4 oed yn lleoliadau’r ysgolion cynradd. Ysgol Brynfford oedd y cynllun mwyaf ar gyfer y contract, o ran gwerth a chymhlethdod. Roedd yn cynnwys estyniad ar gyfer cyfleuster y blynyddoedd cynnar gydag ystafell ychwanegol i ddod yn llyfrgell newydd, estyniadau i bob un o’r ystafelloedd dosbarth presennol, ystafell weithgareddau newydd, estyniad i neuadd yr ysgol, cynyddu ôl troed yr ysgol o draean o ran maint, adnewyddu’r toiledau presennol a rhoi ei swyddfa ei hun i’r pennaeth. Fe wnaethom adeiladu waliau mewnol dros dro, er mwyn galluogi’r ysgol i barhau fel un “byw”
safle ac i darfu cyn lleied â phosibl ar wersi yn ystod y cyfnod adeiladu. Mae ein gweithgareddau gwerth cymdeithasol yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac wedi’u cynllunio i sicrhau’r buddion mwyaf posibl i economi leol Sir y Fflint.

Gyda’r defnydd o SIPs (paneli wedi’u hinswleiddio’n strwythurol) a dulliau adeiladu, lleihau gwastraff trwy weithgynhyrchu oddi ar y safle, ynghyd ag ailgylchu a didoli cynhyrchion gwastraff, cafodd 95% o’r gwastraff a grëwyd ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi ar gyfer prosiect Ysgol Brynffordd.

Adeiladwyd y prosiect yn ystod cyfnod o gyfyngiadau oherwydd y pandemig COVID. Parhaodd y diwydiant adeiladu ond
i lawer o ddisgyblion ysgol yn Sir y Fflint, symudodd eu haddysg i ddysgu o bell. Mewn partneriaeth â Wynne Futures
Sylfaen a Sefydliad Neumark, fe wnaethom gyfrannu £1,000 tuag at brynu gliniaduron i’w rhoi i ddisgyblion Blwyddyn 10 ac 11
nad oedd ganddynt fynediad gartref.

Ein nod yw dod o hyd i gadwyn gyflenwi leol, gyda thargedau wedi’u seilio o fewn Sir y Fflint (cod post) neu o fewn 30 milltir i’r safle, gan arwain at weithlu lleol a llai o allyriadau CO2 o ganlyniad i deithio i’r safle ac oddi yno.
Cyflawnodd y dadansoddiad gweithlu ar gyfer prosiect Ysgol Brynffordd 48% (83 o bobl) yn byw gyda 30 milltir o safle a chyfanswm o 60% (120 o bobl) yn byw yng Ngogledd Cymru.

In summary

Sector

Addysg

Awdurdod lleol

Sir y Fflint

Contractwr

Wynne Adeiladu

Gwerth

£1m

Ffurf y Contract

JCT 2016 D&B

Cleient

Cyngor Sir y Fflint

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma