Dychwelyd i bawb

Gorsaf Heddlu Pwllheli, Cyngor Sir Gwynedd

Adeiladu OBR

Wedi dyfarnu’r contract ar 16 Ionawr gyda hyd gwreiddiol o 6 mis, dechreuodd y prosiect yn dda ond fe wnaethom redeg i mewn i’r cloi COVID a ataliodd yr holl waith ar y safle.
Gan fod hwn yn safle tynn o fewn ychydig o le y tu mewn, roedd yn rhaid i ni gymryd ein hamser i ail-ysgrifennu ein holl weithdrefnau gweithio a gweithredu system ddiogel o waith. Un o’r prif risgiau a nodwyd oedd nifer y gweithwyr o wahanol gontractwyr ar y safle – ac roedd yn rhaid i ni gyfyngu ar hyn.
Mae hyn wedi bod yn her ers dychwelyd i’r safle i gyflawni cynnydd da ar y safle tra hefyd yn cadw pellter cymdeithasol a gweithle diogel. Mae hyn wedi effeithio ar ein gallu i gynnig profiad gwaith a chreu swyddi newydd i’r maint roeddem wedi’i obeithio, ond rydym wedi llwyddo i gyrraedd ein targed sylfaenol o hyd.

Mae OBR Construction yn gwmni sydd wedi’i leoli yn Ynys Môn ac rydym yn cyflogi dros 50 o weithwyr a gyflogir yn uniongyrchol ar gontractau llawn amser. Mae hyn yn caniatáu i’n prosiectau dynnu adnoddau o’n cronfa yn ôl yr angen sy’n ein galluogi i gyflogi ar seiliau parhaus. Mae’r prosiect hwn wedi ein helpu’n sylweddol i gyflogi 6 prentis ychwanegol ers ei ddyddiad cychwyn ac rydym yn edrych yn barhaus i ddatblygu ein rhaglen ddysgu barhaus o fewn ein gweithlu. Mae ein swyddfa wedi’i lleoli yn agos i Goleg Menai Llandrillo sydd â chwrs adeiladu sy’n hyfforddi llu o grefftau a chyrsiau academaidd. Rydym yn tynnu oddi ar y gallu rhagorol i ehangu ein cwmni yn barhaus gyda gweithwyr ifanc a brwdfrydig.

In summary

Sector

Carcharol

Awdurdod lleol

Gwynedd

Contractwr

Adeiladu OBR

Gwerth

£700,000.00

Ffurf y Contract

JCT

Cleient

Heddlu Gogledd Cymru

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma