Yn Grynodeb

Beth yw NWCP?

Rheolir y Fframwaith gan Bartneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru. Y Fframwaith Cydweithredol cyntaf yn y rhanbarth, a grëwyd ar y cyd gan chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru, ac a gynhelir gan Gyngor Sir Ddinbych, sefydlwyd y Fframwaith i ddarparu gwerth am arian a’r buddion sy’n gysylltiedig â pherthynas gydweithredol hirdymor.

Bydd y fframwaith yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno ystod o brosiectau mawr ar draws Gogledd Cymru gyda gwerth cyfunol o hyd at £600 miliwn a bydd yn cynnwys adeiladau ysgol newydd, prosiectau sector cyhoeddus eraill a thai cymdeithasol.

Mae NWCP wedi ymrwymo i gaffael sy’n gymdeithasol gyfrifol, a disgwylir y bydd prynwyr a chontractwyr ar y Fframwaith yn sicrhau manteision cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol tra’n sicrhau’r gwerth gorau am arian am y bunt Gymreig.

Diddordeb?

Cydweithio

Sefydlwyd y Fframwaith i sicrhau gwerth am arian a’r manteision sy’n gysylltiedig â pherthynas gydweithredol hirdymor. Mae’r Bartneriaeth a rhanddeiliaid yn gweithio mewn modd cydweithredol, agored er mwyn gwneud y mwyaf o effaith gadarnhaol y buddsoddiad i gymunedau lleol, yn enwedig trwy ddarparu Buddion Cymunedol a Gwerth Cymdeithasol yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Mae wedi’i adeiladu ar ethos o fod yn agored, tryloywder a hyblygrwydd a gyflawnwyd trwy gyfathrebu ac ymgysylltu parhaus â rhanddeiliaid.

Mae’r meysydd a gwmpesir yn cynnwys:

Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Sir y Fflint
Cyngor Gwynedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cyngor Sir Ynys Môn

Yn ogystal â chwe awdurdod Gogledd Cymru, gall cyrff sector cyhoeddus eraill ar draws y rhanbarth hefyd gael mynediad at y Fframwaith.

Ein huchelgais

Bydd NWCP yn cael ei ddefnyddio i gyflawni datblygiadau adeiladu yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys prosiectau a ariennir drwy Raglen Ddysgu Cymunedau Cynaliadwy (SCfL) ac adeiladu neu adnewyddu tai cymdeithasol ehangach.

Mae nod y fframwaith yn uchelgeisiol: sicrhau gwelliannau i’r amgylchedd adeiledig trwy ddarparu gwerth gorau, cyfleusterau ynni effeithlon, cynaliadwy, arloesi a chydweithio, tra’n creu etifeddiaeth barhaus trwy fuddsoddiad wedi’i dargedu mewn cyflogaeth a chymunedau. Nod y fframwaith hwn yw creu effaith gadarnhaol sy’n ymestyn ymhell y tu hwnt i gwblhau prosiectau unigol.

Diddordeb?

Gwobrau